Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Skolan i Sundsvall

Debatt
Replik: Tuff utmaning att möta färre elever – förstår att förändringsarbetet är svårt

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är en tuff utmaning att göra nödvändiga omorganiseringar för att möta färre elever och vi förstår att det förändringsarbetet är svårt, skriver debattförfattarna.

Annons

Replik på insändaren "Tufft sparkrav på Skönsmons skola drabbar eleverna – vad ska vi prioritera bort?" i ST 29/10.

Vi delar bilden som lärare och pedagoger på Skönsmons skola ger. Det är en tuff utmaning att göra nödvändiga omorganiseringar för att möta färre elever och vi förstår att det förändringsarbetet är svårt.

Vi har utmaningar med ekonomin men barn- och utbildningsnämndens ram har inte minskat. Kommunen satsar en stor del av de gemensamma skattemedlen på utbildning, omkring 40 procent av kommunens totala budget. Barn- och utbildningsnämnden har en ram på omkring 2,3 miljarder kronor som ska bekosta alla barns och elevers skolgång, oavsett huvudman.

Annons

Annons

Resurserna minskar inte, men omfördelningen ökar. För de elever som går på friskolor betalar kommunen skolpeng. När större andel av eleverna går på friskolor betalas mer pengar ut till dem. De senaste fyra åren har andelen grundskoleelever i friskolor ökat från 21 till 28 procent. Med färre elever kan inte en skola ha samma organisation.

Sammantaget gör vi idag av med mer pengar än vi har, och mer pengar än jämförbara kommuner. Eftersom skolpengen till friskolor bygger på den kommunala skolans kostnader per elev innebär det att när snittkostnaden ökar, ökar också skolpengens storlek. Det är fortfarande samma ram som ska täcka kostnaderna.

Barn- och utbildningsnämnden har under flera år beslutat om många olika besparingar. Flera skolnedläggningar för att minska överkapaciteten i grundskolan, bantat förvaltningen och centrala funktioner, sagt upp och gått ur lokaler och avvecklat verksamheter som varit stödjande för förskolorna och skolorna. Barn- och utbildningsförvaltningen har verkställt beslut och gjort ett gediget arbete för att organisera verksamhet på ett mer resurseffektivt sätt och minska de totala kostnaderna. Detta har varit nödvändigt för att sänka kostnaderna och minska sparkravet på respektive enhet. Utan dessa åtgärder hade läget varit än mer utmanande.

Förskole- och skolenheterna jobbar nu tillsammans med verksamhetscheferna och ekonomiavdelningen med sina budgetar för 2022. Hur respektive skola organiseras inom sin ram är enligt skollagen rektors ansvar men naturligtvis har nämnden ansvar för att skapa förutsättningar för och följa upp arbetet, exempelvis genom konsekvensbeskrivningar när vi får signaler av de slag som personalen på Skönsmons skola ger uttryck för. Förvaltningen har ett ansvar att stötta skolledarna och göra prioriteringar. Olika förskolors och skolors förutsättningar, exempelvis socioekonomi, väger tungt i hur pengar fördelas. Det nämnden beslutar om i december är budgeten för respektive verksamhetsområde.

Annons

Annons

Barn- och utbildningsnämnden har fattat flera beslut både för att vända utvecklingen av ekonomin och minska segregationen och ojämlikheten. Nämnden har beslutat om en total översyn av grundskolans resursfördelning som nu pågår, att ta fram en strategi för att öka den kommunala skolans attraktivitet och att skolorna i de socioekonomiskt svagare områdena prioriteras. Vi välkomnar att utmaningar synliggörs och diskuteras, och vi vill fortsätta dialogen i det omställningsarbete som pågår.

Lisa Tynnemark (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Urban Åström, skoldirektör

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan