Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Naturskyddsföreningen: Skogsbruket måste ställa om

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Dagens svenska skogsbruk domineras av kalhyggen. Denna metod utarmar många arters livsmiljöer i alltför hög takt, och har skapat en kris för den biologiska mångfalden, skriver debattförfattaren.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Vi befinner oss i en naturkris. Dagens intensiva skogsbruk med kalavverkning innebär stora påfrestningar på våra skogsekosystem. Samtidigt som behovet av råvara från skogen ökar kraftigt finns också ett stort behov att klimatanpassa både skogen och skogsbruket. Skogen kommer inte räcka till allt. Svenskt skogsbruk måste ställa om i grunden, och större arealer måste skyddas.

Vi är helt beroende av friska ekosystem för vår överlevnad. En rik mångfald av arter är själva grunden för en väl fungerande natur. Samtidigt ger det oss människor en lång rad varor och tjänster, till exempel pollinering av växter, livsmedelsförsörjning och tillgång till mediciner. Ett ekosystem med bevarad biologisk mångfald står också emot klimatförändringar bättre.

Annons

Dagens svenska skogsbruk domineras av kalhyggen. Denna metod utarmar många arters livsmiljöer i alltför hög takt, och har skapat en kris för den biologiska mångfalden. Dessutom har skogsbrukets fokusering på kalavverkning och återplantering av homogena skogar skapat sårbara skogar, vilket innebär att skogsbruket måste ställa om för att anpassas till ett förändrat klimat. Nu är det hög tid att svenskt skogsbruk ställer om i grunden, och att skyddet av skog ökar. Skogsbruket måste anpassa sin verksamhet till de gränser som naturen sätter.

Annons

Lösningen är ett naturnära skogsbruk, där skogsbruksmetoderna anpassas efter skogsekosystemets naturliga förutsättningar. Skogsbruket måste varieras samtidigt som skogens naturliga funktioner bevaras och återskapas. Dessutom måste all planering av skogen genomföras med ett landskapsperspektiv. Det finns stora variationer av skogsekosystem i Sverige, och genom att välja ett skogsbruk som passar skogens förutsättningar kan tillräcklig hänsyn till den biologiska mångfalden och andra miljöaspekter tas, samtidigt som skogen också kan leverera virkesråvara. Hyggesfritt skogsbruk är skonsammare och markägaren slipper markberedning, som släpper ut koldioxid, och återplantering.

Förutom omställning av skogsbruket måste mer skog skyddas om vi ska nå våra nationella mål och leva upp till våra internationella åtaganden rörande biologisk mångfald.  För att detta ska bli verklighet krävs politisk beslutsamhet. Det behövs både ändringar i regelverket samt ekonomiska incitament och styrmedel riktade till skogsägare.

Svenska politiker måste fatta modiga beslut som möjliggör ett hållbart skogsbruk, som innebär ett levande skogsekosystem  med rik biologisk mångfald. Det handlar om vår och kommande generationers överlevnad.

Naturskyddsföreningen i Västernorrland, genom Staffan Landström ordförande

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan