Annons

Annons

Annons

Annons

Norrmalm / Västermalm

Debatt
Skolledningen: Vi jobbar aktivt för en drogfri skola

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På Sundsvalls gymnasium arbetar vi för att alla elever ska ha rätt till en skolmiljö fri från droger, skriver skolledningen.

Bild: Filip Gustafsson Högman

Annons

Med anledning av insändaren "Elev: Upprörande att skolan inte informerar om drogförsäljning" i ST 25/4.

Vi känner oss stolta att ha engagerade elever som känner till att droganvändning både är brottsligt och farligt. Vår skola precis som alla andra skolor speglar samhället i stort och de problem som finns i samhället finns också i vår skola.

På Sundsvalls gymnasium arbetar vi för att alla elever ska ha rätt till en skolmiljö fri från droger.

Även möjlighet till fortsatta studier och framtida yrkesliv kan påverkas negativt. Genom samarbete med elever, vårdnadshavare, skolpersonal, socialtjänst och polis verkar vi för en drogfri miljö på våra skolor.

Annons

Annons

Vi tror på ett gemensamt förhållningssätt och samverkan mellan skolorna.

I drogpolicyn finns en rad förebyggande åtgärder beskrivna och exempel på de åtgärderna är:

■ Alla medarbetare ska ha god kännedom om skolans drogpolicy och tillhörande handlingsplaner.

■ Alla medarbetare uppmärksammar signaler som kan vara tecken på droganvändning hos elever, exempelvis hög frånvaro, förändrat beteende eller förändrat umgänge.

■ Information och diskussion om droger och dess skadeverkningar, attityd- och värderingsdiskussioner sker i undervisningen enligt läroplanens riktlinjer.

● Hälsosamtal med eleverna i åk 1 då bland annat samtal kring alkohol, tobak och narkotika sker.

● I samarbete med polisen kan skolans lokaler genomsökas med narkotikahund.

Sundsvalls gymnasium samarbetar med polisen i frågor som gäller säkerhet och droger i skolmiljön. Polisen kan bland annat göra eftersök av narkotika med hjälp av hundar.

Det finns olika orsaker till varför polis söker efter narkotika i en skolmiljö. Nedan förklaras två exempel på detta som även visar på tydliga skillnader vad gäller syftet med eftersöket.

Eftersök vid konkret misstanke om brott:

Eftersök med hund av narkotika kan bero på misstanke om narkotikabrott där polisen har konkreta omständigheter som pekar på att det hanteras narkotika i en specifik skola. Polisen inleder då en förundersökning och fattar inom ramen för beslutet om att genomföra en husrannsakan i syfte att leta efter narkotika. Ofta finns en eller flera misstänkta personer som husrannsakan riktar sig mot. Denna form av eftersök syftar konkret till att styrka alternativt avfärda en befintlig misstanke om brott.

Annons

Annons

Eftersök i förebyggande syfte:

I syfte att förebygga brott kan polisen med hjälp av sina narkotikahundar genomföra ett eftersök. Detta för att underlätta skolans mål att vara en drogfri plats, fri från narkotika. Syftet med söket är inte att upptäcka brott, utan att förebygga att brott sker. Att skolan kan använda sig av eftersök i förebyggande syfte går att läsa i populärversionen av skolans drogpolicy som lämnas till elever och vårdnadshavare.

Skolledning vill därför förtydliga att vi jobbar aktivt tillsammans inom elevhälsan och med andra aktörer för att verka för en drogfri skola. Det händer att elever blir avstängda från skolan under perioder om de inte är drogfria enligt skollagen, 5 kap 17§.

Skolledningen Sundsvalls gymnasium, Västermalms skola

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan