Annons

Annons

Annons

Vivsta / Tallnäs / Böle

Debatt
Samordnande insatser kan underlätta integrationsprocesser i Tallnäs

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det krävs ökade politiska satsningar för att stärka integrationen. Offentliga aktörer i samverkan med närings- och föreningsliv kan genom väl avvägda insatser ge positiva resultat.

Vi har under våren avslutat ett forskningsprojekt där vi har undersökt förutsättningarna för integrationsprocesser i bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun, skriver debattförfattarna.

Bild: Lars Windh

Vi har under våren avslutat ett forskningsprojekt där vi har undersökt förutsättningarna för integrationsprocesser i bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun. Projektet, som har bedrivits i samverkan mellan Mittuniversitetet, Timråbo och Timrå kommun har utgått från föreställningen att möjligheten att etablera sig i Sverige är beroende av flera olika dimensioner. Två viktiga dimensioner är ett bra boende och möjligheten till arbete.

Annons

Annons

I projektet har vi följt både de insatser kommunen gör men även andra aktörers arbete. Vi har också samtalat med dem som själva är föremål för integrationsåtgärder. Vi har även tillfrågat närboende och företagare för att skapa oss en bredare bild om förutsättningarna.

Projektet visar att det finns goda förutsättningar för en väl fungerande integration i området. Det underlättas av insatser från både offentliga aktörer samt sådana från föreningslivet.

Många berättar att Tallnäs är lugnt och tryggt och att god grannsämja råder. Närheten till fina naturområden, många lekparker och utegym beskrivs förgylla området.

Samtidigt visar materialet att problem existerar i området, dessa handlar både om bostädernas skick men också beroende på trångboddhet. Ett annat problem är att det finns ett begränsat serviceutbud i Tallnäs.

Projektet visar också på utmaningar med social utsatthet och kriminalitet. I projektet framkommer att viljan till att möta utrikesfödda är relativt låg bland den svenskfödda befolkningen i området, vilket försvårar värdefullt kontaktskapande samt försämrar möjligheterna att lära sig språket och att få jobb.

Projektet visar att arbetsgivares närvaro i området, med stöd och uppmuntran från offentliga aktörer, ger bättre matchning av kompetens. Det innebär samtidigt att arbetsgivares behov lättare kan tillgodoses.

Annons

Mot bakgrunden av detta landar vi i ett antal förslag som kräver politiska satsningar för att möta nämnda utmaningar:

Annons

■ Samordna insatser mellan inblandade aktörer bättre. Arbeta också för att underlätta kontakter mellan näraliggande områden.

■ Utjämna skillnader inom bostadsområdet gällande bostäder och boendemiljö.

■ Arbeta gentemot arbetsgivare genom tätare samverkan och verktyg för kompetensinventering.

■ Arbeta fram en områdesplan där samtliga berörda aktörer tillåts delta. Detta gäller inte minst de boende själva.

Vi har anledning att tro att dessa förslag kan vara tillämpbara även för andra kommuner med likartade utmaningar. Vi menar därför att resultaten med fördel kan spridas vidare.

Gustav Lidén och Sara Nyhlén, Mittuniversitetet

Micael Löfqvist, Timråbo

Annelie Ringbro, Kompetenscenter, Timrå kommun

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan