Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Deklarationsfrågor

Annons
Fråga:
Hej!
Jag har sålt min bostadsrätt för samma pris som jag en gång gav för den, 16 500 kr. På min kontrolluppgift från bostadsrättsföreningen står att kapitaltillskottet är 27 760 kr, vad är det? Om det ska adderas i hop med försäljningspriset så blir ju slutsumman stor och jag får skatta fast jag inte gjort någon vinst.
På reparationsfonden fanns 2 745 kr när jag köpte lägenheten och 1 391 kr när jag sålde den. Jag har inte gjort några reparationer på lägenheten.
Hälsningar Elisabeth

Hej Elisabeth.
Ett kapitaltillskott är inget som skall läggas till försäljningspriset - tvärtom. De kapitaltillskott som den bostadsrätt du äger lämnat till föreningen under innehavstiden, är avdragsgilla vid en försäljning av bostadsrätten - under förutsättning av att de varit avsedda att användas av föreningen för amortering av lån eller för finansiering av förbättringsarbeten på fastigheten.
Kapitaltillskott lämnade före den 1 januari 1974 får dock inte medräknas.
Bostadsrättens andel av inre reparationsfond skall läggas till försäljningspriset och motsvarande andel vid anskaffningstillfället skall läggas till omkostnadsbeloppet och dras av vid kapitalvinstberäkningen.
Av de uppgifter du lämnat kan man därför dra den slutsatsen att du - istället för en beskattningsbar kapitalvinst - kommer att redovisa en avdragsgill kapitalförlust.
Vill du veta mer om bostadsrättsförsäljningar, så har Skatteverket gett ut en broschyr som heter Försäljning av bostadsrätt, SKV 321.

Fråga:
Hur mycket är milersättning gällande reseavdrag till och från jobb? Mvh. Maire Mikkonen

Hej Maire.
Följande gäller för inkomstår 2004.
Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 16 kr per mil.
Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 7 000 kr.
Har du förmånsbil medges avdrag med 9 kr per mil för en bensindriven bil och med 6 kr per mil för en som drivs med diesel.

Fråga:
Hej!
Jag bor och jobbar här i Sverige, men jag är inte svensk medborgare. Min familj bor också här.
Jag undrar om jag kan dra av någonting för hemresor till mitt hemland. Jag brukar åka hem 2-3 gånger per år.
Mvh / Gabor

Hej Gabor.
Det finns visserligen regler om avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
Avdragsrätten är i dessa fall beroende på antingen den anställdes anställningsförhållanden eller på hans bostads- och familjeförhållanden. Endera skall det vara fråga om en tillfällig anställning eller om en dubbel bosättning där man har sin make kvar på den den gamla bostadsorten.
Om jag uppfattat dig korrekt uppfyller du inte dessa kriterier. Du arbetar i Sverige och din familj bor här tillsammans med dig. Därmed torde det inte finnas någon möjlighet för dig att göra avdrag för resor till ditt hemland. Sådana kostnader räknas som privata levnadskostnader och är inte avdragsgilla i deklarationen.

Fråga:
Hej!
Om man för att utnyttja en realisationsförlust som uppkommit under 2004 gör en "intern" (inom bekantskapskretsen eller familjen) aktieaffär med riktiga köp- och säljnotor för en affär som då framkallar en reavinst som kan kvittas mot den uppkomna förlusten; måste denna/dessa affärer då vara registrerade av vpc?
(Det enda som sker är ju att nya ingångsvärden uppkommer). Vad händer om de inte har registrerats av vpc?
Skulle man gå via en bank för att sälja och sedan köpa tillbaka aktierna kostar ju detta en väldig massa pengar.
ST-abonnent

Hej!
När börsaktier säljs inom familjen eller bekantskapskretsen är det viktigt att en avräkningsnota upprättas. Avräkningsnotan kan se ut ungefär som de som banken skickar ut efter en aktieaffär. Av avräkningsnotan måste framgå datum för affären, namn och personnummer på säljare respektive köpare, vilka aktier som har sålts samt till vilken kurs aktierna har sålts. Aktierna måste säljas till marknadskursen. Det bör vidare skrivas och undertecknas ett intyg på att köpeskillingen har mottagits.
Aktieaffären måste även anmälas till VPC så att en omregistrering av ägandet kan ske. Denna anmälan görs via bank eller fondmäklare på en speciell blankett. Anmälan är kostnadsfri. Anmälan måste ha gjorts under 2004 för att aktieförsäljningen ska få skattemässig effekt i den deklaration som ska lämnas in senast den 2 maj 2005.
Om en anmälan till VPC inte görs finns det en risk för att Skatteverket misstänker att aktieförsäljningen är gjord i efterhand, till exempel i samband med deklarationen. En anmälan till VPC om ägarbyte är således väldigt betydelsefull i bevishänseende.
Med vänlig hälsning
Anna-Karin Anundi

Fråga:
Hej!
Jag har varit anställd hos Sandvik i många år, nu är jag pensionär. Jag köpte konvertibler för 164 250 kronor sålde dessa under 2004 för 175 747 kronor, efter att ha haft dem i 5 år. Sedan sålde jag Sandvik-aktier för 29 626 kronor också under 2004.
Hur tar jag upp detta i min deklaration? Tar jag upp konvertibel till inköpsvärde och skattar för vinsten som är 11 497 kr. Vilket värde tar jag upp på Sandvik-aktierna?
Med vänliga hälsningar
Tommy Hellberg

Hej!
Försäljning av marknadsnoterade konvertibler deklareras på samma sätt som försäljning av börsaktier. Detta innebär att du för att räkna ut vinsten vid försäljning av konvertibler minskar försäljningspriset med din anskaffningsutgift. Detta skulle innebära att vinsten på Sandvikkonvertiblerna blir 11 497 kr.
Vid beräkning av resultatet av försäljningen av Sandvikaktierna ska du dra din anskaffningsutgift för aktierna från försäljningspriset 29 626 kr.
Om du inte vet anskaffningsutgiften kan du istället använda 20 % av försäljningspriset som anskaffningsutgift. Det resultat som du då får ska i deklarationen läggas i hop med vinsten från Sandvikkonvertiblerna.
Om du istället för att ha sålt konvertiblerna skulle ha utnyttjat dessa under 2004 för att teckna nya aktier i Sandvik skulle detta inte ha lett till några direkta beskattningskonsekvenser då detta inte räknas som en försäljning. Din anskaffningsutgift för konvertiblerna skulle i detta fall ha förts över på de nytecknade Sandvikaktierna och skulle tillsammans med det du i så fall hade betalat för nyteckningen av aktierna ha utgjort din anskaffningsutgift för de nytecknade Sandvikaktierna.
Med vänlig hälsning
Anna-Karin Anundi

Fråga:
Mitt innehav av Skanska var 18,58 st 1998
Hur skall jag fylla i K 4? Har varit med på hela resan t.o.m Wihlborg.
Tacksam för svar
Hans Åslin

Hej Hans!
Jag har fått din fråga från ST. Med dina lämnade uppgifter är det inte möjligt för mig att hjälpa dig fylla i blankett K4. Det saknas bland annat uppgift om din kostnad för dina ursprungliga aktier i Skanska. Dina aktier i Drott erhöll du genom en avknoppning från Skanska och som anskaffningsutgift skall du ta upp 23 procent av omkostnadsbeloppet för Skanskaaktien.
Om du vet din anskaffningskostnad för Skanskaaktien tycker jag att du skall gå in på Skatteverkets hemsida och där följa deras exempel på hur dina aktier skall beskattas.
Gå in på www.skatteverket.se
Klicka sedan på skatter - deklaration - värdepapper - exempel - Drott-Fabege.
Om du helt saknar uppgift om det faktiska omkostnadsbeloppet - du kanske har fått dina aktier genom gåva eller arv - kan du välja att använda den så kallade schablonmetoden. Som omkostnadsbelopp tar du i så fall upp 20 % av den ersättning som du erhållit vid försäljningen minskat med den det courtage som du betalat. Den skattepliktiga vinsten blir då din ersättning minskat med omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden.
Med vänlig hälsning
Bengt Nihlén

Fråga:
Hej!
Har erhållit utbetalning av SPINTAB RB 1162 räntebärande värdepapper. Jag tror att det är så kallad sparobligation.
Nu till problemet. Har inget inköpsbelopp eller någon annan uppgift än utbetalningsbeloppet på kr 41.000.
Kan ha fått det som gåva eller arv.
Hur ska jag då deklarera?
Undrande förstagångsdeklarant

Hej!
Du har erhållit en räntebärande obligation i gåva eller arv. Det innebär att när du säljer den eller den blir inlöst skall du ta över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp (samtliga inköpskostnader). Du inträder med andra ord i den tidigare ägarens skattemässiga situation. För att få rätt omkostnadsbelopp kan det alltså bli lite undersökande jobb. Är givaren inte längre i livet kan du kanske få hjälp av dennes bank. Ett värde från en bouppteckning gäller inte som omkostnadsbelopp.
Den ersättning som du erhållit redovisar du efter avdrag för eventuella bankkostnader i ruta 3.
Du deklarerar på blankett K4 avsnitt E.
Med vänlig hälsning
Bengt Nihlén

Fråga:
Jag har under hösten 2004 låtit utföra vissa renoveringsarbeten på min villa. Hur ansöker jag om ROT-avdrag för dessa arbeten?

Svar:
För att du ska kunna få skattereduktion för kostnaden för byggnadsarbetena krävs att du har anlitat någon som har F-skattsedel. Arbetet måste ha utförts mellan den 15 april 2004 och 30 juni 2005. Arbetskostnaden måste uppgå till minst 2 000 kr för att du ska kunna ansöka. Skattereduktionen är 30 % och du kan erhålla skattereduktion med högst 10 500 kr när arbetena avser en villa. Ansökan om skattereduktion görs separat på blanketten SKV 4500 vilken kan erhållas genom närmaste skattekontor eller på www.skatteverket.se. Den ifyllda blanketten skickas sedan in till Skatteverket. Ansökan om skattereduktion ska inte lämnas tillsammans med inkomstdeklarationen. För att skattereduktionen ska räknas av på slutskattebeskedet för 2005 måste ansökan ha lämnats in senast den 1 mars 2005. Om skattereduktionen ska räknas av på slutskattebeskedet för 2006 ska ansökan lämnas in senast den 1 mars 2006.

Fråga:
Jag har under 2004 sålt min bostadsrätt med vinst. Måste jag skatta för vinsten direkt eller finns det något sätt att skjuta upp beskattningen?

Svar:
Under förutsättning att bostadsrätten har varit din permanentbostad, dvs. att du har bott i bostadsrätten antingen i minst ett år före avyttringen eller minst tre av de senaste fem åren, kan du få uppskov med vinsten om du förvärvar en ny bostad. Den nya bostaden, ersättningsbostaden, måste vara ett småhus eller en bostadsrätt. Ersättningsbostaden måste som huvudregel förvärvas tidigast året före och senast året efter det år då du säljer din ursprungsbostad. Du måste således ha köpt en ny bostad någon gång mellan 2003 och 2005. Om den nya bostaden är en fastighet som har förvärvats före 2003 men där kostnader för ny-, till- eller ombyggnad har lagts ned mellan den 1 januari 2003 och den 2 maj 2006 kan dock denna räknas som en ersättningsbostad trots att den faktiskt är förvärvad före 2003. För att få uppskov måste du ha bosatt dig i den nya bostaden senast den 2 maj 2006. Uppskov medges endast om kapitalvinsten uppgår till minst 50 000 kr.
Om din ersättningsbostad kostar lika mycket eller mer än det du har fått i ersättning för din sålda bostadsrätt får du uppskov med hela vinsten. Om ersättningen för din sålda bostadsrätt överstiger vad du har betalat för din nya bostad får du uppskov i proportion till hur stor del av ersättningen för den nya bostaden utgör av ersättningen för den sålda bostadsrätten. Om ersättningsbostaden är en fastighet som har förvärvats före 2003 och där kostnader för ny-, till- eller ombyggnad har lagts ned mellan den 1 januari 2003 och den 2 maj 2006 räknas endast dessa kostnader som ersättning för ersättningsbostaden.
Försäljningen av bostadsrätten redovisas på blankett K6. Uppskov med vinsten begär du på blankett 2252. När du i framtiden säljer din nya bostad tas uppskovet upp till beskattning.
Med vänlig hälsning
Anna-Karin Anundi

Fråga:
Jag och mina syskon fick en tredjedel vardera av en fritidsfastighet i gåva av våra föräldrar år 2000.
Fastigheten byggdes 1970-71 och kostnaden uppgick till 50 000 kr.
Det har inte gjorts några reparationer, till- eller ombyggnader på fastigheten under innehavstiden.
Jag och mina syskon sålde fastigheten under år 2004 för 191 000 kr.
Hur mycket skall jag betala i skatt?
M Westerlund

Svar:
1/3 av 191 000 kr är 63 666 kr, vilket motsvarar din andel av intäkten vid försäljningen.
Eftersom det rör sig om gåva övertar ni syskon föräldrarnas anskaffningsvärde om 50 000 kr.
Från din andel av intäkten - 63 666 kr - får du då dra 1/3 av 50 000 kr - alltså 16 666 kr - motsvarande din andel av omkostnadsbeloppet.
Kapitalvinsten uppgår då till 47 000 kr.
Av kapitalvinsten är 2/3 skattepliktig, d v s 31 333 kr.
Skatten på denna kapitalvinst uppgår till 30 % av 31 333 kr, d v s ca 9 400 kr i skatt.

Fråga:
Jag har ett barnbarn som jag skänkt fondandelar under ett antal år. Fonden har sjunkit i värde och mitt barnbarn som förra året fyllde 18 år sålde sina andelar med förlust. I och med att han inte arbetade förra sommaren har han inga tjänsteinkomster. Kan han spara förlusten och utnyttja den nästa år?
Svar:
En kapitalförlust är avdragsgill mot kapitalvinst, men bara inom samma taxeringsår.
Kapitalförluster kan alltså inte sparas för att kvitta mot en kapitalvinst nästa taxeringsår.
Om det uppstår en kapitalförlust när du säljer dina fondandelar finns det alltså möjlighet att dra den mot annan kapitalvinst eller utnyttja rätten till skattereduktion - under förutsättning att det finns inkomstskatt att reducera.
I ditt barnbarns fall finns det varken kapitalvinster att kvitta emot eller inkomstskatt att reducera - därmed kan han inte utnyttja förlusten. Han har inte rätt att spara förlusten till nästa år.

Fråga:
Jag har gjort en förlust på aktier under 2004. Jag har ingen kapitalvinst att kvitta den emot - hur gör jag?
Svar:
Om det uppstår en kapitalförlust när du säljer dina aktier och inte har några vinster att kvitta förlusten emot har du rätt till skattereduktion - under förutsättning att det finns inkomstskatt att reducera.

Fråga:
Min dotter har börjat studera i Stockholm och hade under 3 månader kvar sin lägenhet här i Sundsvall. Kan hon dra av den dubbla hyra hon betalade under dessa månader i deklarationen?

Svar:
Nej, reglerna om dubbel bosättning är endast kopplade till arbete på annan ort. Studier kvalificerar inte för avdrag då det inte finns någon inkomst att hänföra avdraget till.

Fråga:
Jag har deklarerat via internet. Jag meddela aldrig mitt bankkontonummer. Kommer jag att få inbetalningen på samma bankkonto som i fjol?

Svar:
Har Skatteverket redan ditt bankkont behöver du inte meddela det på nytt. Det är endast om du vill ändra bank som du behöver meddela Skatteverket. Har Skatteverket uppgift om bankkontot före den 2 maj kommer skattepengarna senast den 15 juni.

Fråga:
Jag har fått en sommarstuga i gåva av mina föräldrar. Den har jag nu sålt. Hur deklarerar jag försäljningen?

Svar:
Eftersom du fått sommarstugan i gåva tar du över dina föräldrars omkostnadsbelopp. Man kan säga att du inträder i dina föräldrars skattemässiga situation.
Du måste således tillsammans med dina föräldrar utröna vilket omkostnadsbelopp som de skulle ha haft. Här blir det alltså ett litet undersökande arbete för att finna samtliga avdragsgilla kostnader.

Fråga:
Kan jag yrka avdrag för den avgift jag betalat in till min fackförening under året?

Svar:
Nej, du kommer automatiskt att få skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift som du betalat till din fackförening under inkomståret, för det fall avgiften varit minst 400 kr.

Fråga:
Jag arbetar mycket hemma. Vad krävs för att jag ska kunna yrka avdrag för arbetsrum i hemmet?

Svar: För att du ska kunna få avdrag för arbetsrum i bostaden krävs till att börja med att arbetsgivaren inte håller dig med arbetsrum. Det räcker inte med att du arbetar hemma för att du ska kunna få avdrag för arbetsrum.
Vidare krävs att arbetsrummet är avskilt på ett sådant sätt att det inte ingår i bostaden. Det kan också vara inrett på ett sådant sätt att det inte längre kan användas för bostadsändamål, till exempel en arbetslokal. Du kan då få avdrag med de faktiska merkostnaderna i form av ström, värme och städning. För arbetsrum i en hyreslägenhet kan du även få avdrag för en viss del av hyran.

Fråga:
Fråga: 2004 sålde jag en aktiefond med förlust, 2005 har jag sålt aktier med vinst, kan jag flytta förlusten till 2005 och kvittera mot vinsten jag fick?
Per

Svar:
Hej Per.
Det går inte att flytta vinster och förluster mellan olika taxeringsår. En kapitalförlust är avdragsgill mot kapitalvinst, men bara inom samma taxeringsår.
Kapitalförluster kan alltså inte sparas för att kvitta mot en kapitalvinst nästa taxeringsår.
Den kapitalförlust som uppstod 2004 när du sålde dina fondandelar kan därför endast dras mot kapitalvinster från år 2004.
Uppkommer underskott av kapital vid taxeringen 2005 erhåller du en skattereduktion. Din inkomstskatt minskas då med 30 procent av underskottet.
Detta gäller naturligtvis bara under förutsättning att du har inkomstskatt att reducera.
MVH Anneli Jonsson

Mer läsning

Annons