Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Följ kommunfullmäktige i Ånge live – det här tar man beslut om i dag

Artikel 1 av 5
Kommunfullmäktige Ånge, 23 oktober 2017
Visa alla artiklar

Klockan 13.00 börjar kommunfullmäktige i Ånge. Ett möte som bland annat kommer att avgöra vem som ska stå för de 4,7 miljoner kronor som notan för Hallstaborg ökade med, och om kommunen ska överta ansvaret från vägföreningarna efter årsskiftet.

Annons

Texten uppdaterades senast kl 15:53. Inga fler uppdateringar kommer att ske då mötet är avslutat.

Det här är dagens ärendelista. Uppdatering av vilka beslut som fattas kommer att ske fortlöpande:

1) Kontroll av jäv och intressekonflikt

2) Allmänhetens frågestund. Under allmänhetens frågestund har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.

3) Korta frågor och korta svar. En stående punkt på dagordningen där ledamöter får fråga andra ledamöter.

4) Valärenden mandatperioden 2015 - 2019. Daniel Engström (SD) och Dan Thornberg (KD) har avsagt sig samtliga sina uppdrag.

Läs också: SD-politikern hoppar av – lämnar uppdragen i Ånge kommun

BESLUT: Bevilja avsägelserna Daniel Engström ( frånSD) och Dan Thornberg (KD), och begära omräkning hos länsstyrelsen.

5) Revisionens presentation av granskningsrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunrevisorernas Roger Sundin presenterar den granskning man låtit göra av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Rapporten finns att läsa som pdf-fil i sin helhet här.

6) Delårsrapport 2017. Delårsrapporten per 31 augusti 2017 redovisas för godkännande. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten inte är i enlighet medfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Kommunrevisorernas bedömning finns att läsa i sin helhet som pdf-fil här.

BESLUT: Godkänna delårsrapporten, med tillägget att en ekonomsik rapport för året ska ges innan sommaruppehållet.

7) Mål och prioriteringar, Budget 2017, Ekonomisk plan 2018-2019 - extra investeringsmedel för ombyggnation av Hallstaborg. Renoveringen av äldreboendet i Hallsta, strax öster om Ånge, blev betydligt dyrare än väntat. Kommunstyrelsen har föreslagit att socialnämnden tillförs extra medel för att täcka de kostnader som det kommunala fastighetsbolaget Åfa fått för extra beställningar under ombyggnationens gång.

För Plus-kunder: Ombyggnaden av Hallstaborg flera miljoner dyrare än beräknat – ingen tar på sig skulden

Har man gjort beställningar så måste man också betala för dem. Så fungerar det för alla andra, och det gäller också för kommunen

Beslutet i kommunfullmäktige var enhälligt och kommenterades bland annat av oppositionsledare Leif Edh (VFÅ). "Har man gjort beställningar så måste man också betala för dem. Så fungerar det för alla andra, och det gäller också för kommunen". sa han efter beslutet.

För Plus-kunder: Kommunstyrelsen beredd att stå för mångmiljonsmällen efter renoveringen av Hallstaborg

BESLUT: Godkänna att 4,7 miljoner kronor tillförs socialnämnden i extra investeringsmedel för renoveringen av Hallstaborg, samt att ge ekonomienheten i uppdrag att ta fram hur tillägg och fördyringar ska hanteras samt säkerställa hur kommunikation om detta sker till kommunfullmäktige.

8) Regler för synpunkter och förslag till kommunen. Ånge kommun inför en ny tjänst till medborgarna- möjlighet att lämna förslag. Samtidigt uppdateras regler för den redan befintliga synpunktshanteringen.

För Plus-kunder: Nu ska Ånge kommuns invånare få mer att säga till om: "Viktigt att vi får ett bra verktyg"

BESLUT: Godkänna förslaget som lämnats till kommunfullmäktige.

9) Avgift för kopia av allmän handling mm. Ånge kommun vill börja ta ut en avgift för kopiering av allmänna handlingar mm. Ett taxeförslag finns framtaget, och går att läsa i sin helhet som pdf-fil här.

BESLUT: Godkänna förslaget med tillägg att förtroendevalda i Ånge kommun ska ha rätt att få ut de handlingar de behöver kostnadsfritt.

10) Hemställan från Ånge Energi AB om konvertering av låneskuld till extern långivare. Ånge Energis lån för att bygga spillvattenledningen mellan Alby och Ånge bör fortsätta löpa som nu. Det anser kommunstyrelsen, som vill att kommunfullmäktige säger nej till bolagets hemställan om att flytta låneskulden till en extern långivare.

För Plus-kunder: Säger nej till 35 miljoner kronor – kommunstyrelsen vill att Ånge Energi behåller sitt lån

BESLUT: Avslå hemställan från Ånge Energi.

11) Förslag till ny renhållningstaxa från och med 1 mars 2018. Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen höjer hämtningstaxan för sopor i Ånge kommun, samtidigt som den viktbaserade taxan försvinner. I stället kommer man att börja ta betalt per tömning och kärlstorlek. "Vi tänkte prova det här i stället och se vad det får för effekt", förklarade nämndordförande Jan Filipsson (S) i en intervju när förslaget presenterades.

För Plus-kunder: Ånge slutar väga hushållssoporna – inför enhetlig tömningsavgift: "Medför inga nya kostnader"

BESLUT: Anta förslag till taxeändring från och med 1 mars 2018.

12) Uppföljning av motion angående Migrationsverkets skuld till ÅFA. Kommunalråd Sten-Ove Danielsson och Åfas vd Joakim Persson har efter en fråga i kommunfullmäktige 20 juni lovat redovisa utfallet av den motion som bifölls 2014.

För Plus-kunder: Nu ska tvisten mellan Åfa och Migrationsverket avslutas: "Ska bli tillräckligt tydligt nu"

BESLUT: Godkänna redovisningen som Åfa och kommunalrådet tagit fram.

13) Svar på motion om att förbättra integrationsarbetet. Kristdemokraternas Kjell Grip och Dan Thornberg får svar på sin motion. Enligt beslutsförslaget pågår flera insatser för att påskynda integrationsarbetet, och där inrättande av vårdserviceteam ses som ett bra första steg i det fortsatta arbetet. Läs ett yttrande från verksamhetens Malgorzata Hammarberg som pdf-fil här.

BESLUT: Anse motionen besvarad

14) Förslag till motionssvar – Ånge kommun ska sköta väghållningen i våra tätorter. Sten-Ove Danielsson (S) och Jan Filipsson (S) har föreslagit att kommunen ska överta vägföreningarnas ansvar och kostnader. Under beredningen har det dock framkommit att kostnaderna för detta blir väldigt hög, varför det senaste beskedet var att det troligare blir ett ökat ekonomiskt stöd till föreningarna än ett övertagande som motionärerna har föreslagit.

För Plus-kunder: Nyårslöftet om vägföreningarna spricker – troligare med ökat stöd än ett övertagande

BESLUT: Bifalla motionen i fråga om utredning, vilket gjorts under beredningen. Del två om kommunalt övertagande anses besvarad med tillägget att "ambitionen på sikt är att likställa tätorterna i Ånge kommun".

15) Förslag till svar på motion om virtuellt hälsorum. Vår framtids motion om att utreda och inrätta virtuella hälsorum, bland annat i Haverö, ska besvaras.

Läs också: Positiv till tanken på virtuellt hälsorum i Haverö – men kommunen äger inte frågan

BESLUT: Den första delen i motionen bifalls, kontakt ska tas med landstinget i fråga om samverkan mellan kommun och landsting. Del två och tre avslås då det som efterfrågas inte faller inom kommunens ansvarsområde med möjlighet att själv genomföra.

16) Förslag till svar på motion - Mer kunskap om barn till religiösa. Motionen är inlämnad av Isabell Andersson (M) och syftar till att öka kunskapen hos personal inom skola och socialförvaltning genom informationsspridning och utbildning. Förslaget är att motionen bifalls.

Läs också: Efterlyser utbildning kring barn till religiösa – Ångemoderatens motion på väg att bifallas.

BESLUT: Bifalla motionen.

17) Förslag till svar på motion om kollegial handledning. Vår framtids motion om att tillämpa kollegial handledning inom skola, vård och omsorg. Förslaget är att anse motionen besvarad i och med konstaterandet att det är en fråga för verksamheten att ta ställning till.

Läs också: Inget bifall för motion om kollegial handledning – upp till respektive chef att bestämma

BESLUT: Anse motionen besvarad.

18) Förslag till svar på motion angående underlättande av resor med kollektivtrafikmyndigheten inom länet för ungdomar och arbetspendlare. Hans-Erik Becks (M) motion i rubricerat ärende tas upp till behandling med beslutsförslag att anse den besvarad.

Läs också: Ånge kommun kommer inte utreda "bussigt" förslag om subventionerade resor

BESLUT: Anse motionen besvarad.

19) Förslag till svar på motion om självstyrande enheter inom skola/förskola/äldreboenden. Erik Thunefors (-) förslag om att prova självstyre vid en skola och ett äldreboende i minst tre år Beslutsförslaget är att man först tar reda på mer om intraprenad som driftform samt om intresse finns. I och med det föreslås motionen vara besvarad.

Läs också: Försiktighet kring förslag om självstyrande enheter: "En ökad privatisering verkar avlägsen"

BESLUT: Anse motionen besvarad. Erik Thunefors (-) reserverar sig mot beslutet då han anser man bör gå vidare med förslaget.

20) Förslag till svar på motion om rektors uppdrag. Motionen är inlämnad av Vår framtid och har i beredningen både bemötts med bifall och avslag i sina olika delar.

För Plus-kunder: Bakläxa för humanistiska nämnden – får inte stöd för yttrande om rektorernas ansvar

BESLUT: Bifalla del ett i motionen och se till så att man varje år ser över om det administrativa stödet till rektorerna är relevant så att de i större utsträckning kan fokusera på barns lärande, men det ekonomiska ansvaret ska inte flyttas från rektorerna. Andra delen avslås eftersom det ständigt måste prövas om stödet är tillräckligt och att det därför inte finns någon anledning att införa ett försök under några år.

21) Redovisning av delgivningar