Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omtag i arvodesfrågan

/

Frågan om att höja kommunalrådets arvode slutade med en återremiss efter att kommunfullmäktige behandlat frågan.

Annons

Redan innan kommunfullmäktiges möte drog i gång så stod det klart att arvodesfrågan inte skulle få något avgörande denna dag. Detta då de fem oppositionspartierna var eniga om att man skulle yrka återremiss. Därför blev det heller inga starkare känsloyttringar när frågan väl kom på bordet.

– Nu har vi det kommunalråd vi har, och han motsätter sig själv den här höjningen, så därför yrkar vi på återremiss till arvodeskommittén, meddelade Åke Nyhlén (S) i det jävige kommunalrådets frånvaro innan ett enigt beslut togs om att ta ett omtag i frågan.

Ett annat ärende som väckte diskussion var VA-nätets upprustningsbehov, och där man efter ett yrkande från Kjell Grip (KD) gav tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag och en långsiktig plan vid junimötet.

Kommunfullmäktige beslutades också att...

... utse Rita Södergren (S) och Stig Malmberg (SD) till nya ledamöter i kommunrevisionen.

... godkänna revisionsberättelsen för 2014 och bevilja nämnder, styrelser och ledamöter ansvarsfrihet.

... godkänna årsredovisningen för 2014, samt de beslutsförslag som lämnats av kommunstyrelsen.

... ta 2014 års överskott inom VA-området till att reglera tidigare års underskott.

... halvera räntan på lånet till Ånge Energi AB för att möjliggöra snabbare nedskrivning av värdet på spillvärmeledningen mellan Albyfabrikerna och värmeverket i Ånge.

... medfinansiera ett bredbandsprojekt via Tillväxtverket, samt utöka tekniska nämndens investeringsram.

... anse Örjan Olssons (V) motion om att utveckla sim- och sporthallen i Fränsta som besvarad med hänvisning till pågående badhusutredning.

... bifalla Kjell Grip (KD) och Dan Thornbergs (KD) motion om utbildningsinsats kring alkohol- och drogförebyggande arbete gentemot föreningslivet (läs om yttrandet här).

... anse Erik Thunefors (C) motion om logistikparken som besvarad (läs om yttrandet här).

... bifalla motionerna om tidsbegränsat fyrverkeriförbud från Örjan Olsson (V) och från Leif Edh (VFÅ) (läs svar här).

... anta framtagen kommunikationspolicy för Ånge kommun (extern fil).

... bilda ett gemensamt kommunalt pensionärs- och handikappråd.

... anta föreslaget ställningstagande angående gamla pensionsbestämmelser (extern fil).

Mer läsning

Annons