Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kunskap kommer inte av sig själv – fortsätt lyssna på lärarna

/

Annons

Lärarförbundet vill med detta inlägg tydliggöra våra grundläggande utgångspunkter som, oavsett arena, genomsyrar alla våra dialoger.

Lärarförbundets arbete innebär att för våra medlemmar verka för att realisera den vision "Den skola vi vill skapa" som vår kongress antog 2008. I den skolan ska lärare och skolledare ha det avgörande inflytandet över vilka arbetsmetoder som tillämpas, hur arbetstiden används och hur arbetsuppgifterna fördelas. Lärarna och skolledarna ska också ha en arbetssituation som inom arbetstiden möjliggör den kompetensutveckling den professionelle bedömer nödvändig för att alla elever ska nå längre.

I våra kontakter med huvudmannen för Sundsvalls kommunala skola lyfter vi avgörande faktorer både ur lärares perspektiv i klassrummet och faktorernas betydelse för hela samhället. Det handlar om uppvärdering av yrket och syftar till att läraryrket ska bli ett attraktivt framtidsyrke vilket är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling som kunskapsnation och välfärdssamhälle. Det handlar om arbetsbelastning, lärarnas professionella roll i den pedagogiska situationen i klassrummet och högre löner.

Arbetsmiljö. Lärare är den viktigaste förutsättningen för elevernas resultat vilket också blivit allmänt accepterat. Därför kände vi också samhällets stöd när statsministern på Lärarförbundets kongress i november 2014 sa: ” om vi lägger våra barn i era händer då ska de händerna ha de bästa förutsättningarna”. Arbetsmiljö är alltså en av Lärarförbundets utgångspunkter när vi diskuterar satsningar och projekt i skolan.

Lärarnas arbete och professionsutveckling. Varje lärare har en egen professionell kunskap om sina ämnen och om undervisning. I det ligger att läraren kontinuerligt intresserar sig för fortsatt eget lärande. Lärarens yrke lägger grund för vårt samhälles humanism och demokrati vilket innebär att undervisningen inte enbart kan riktas mot fakta och så kallade PISA-kunskaper utan också mot läroplanernas andra mål: fostran i demokrati. Eleverna formas i skolan och det är nödvändigt att lärare har tillräckligt med tid och kunskap för att föra samtal om förhållningssätt och etik i dagsaktuella frågor. För att kunna interagera på ett bra sätt i socialt olikartade grupper krävs samarbetsförmåga samt kunskap och vilja till konfliktlösning.

Lärare är garanter för kvaliteten i det pedagogiska arbetet. Kunskap kommer inte av sig själv varken för lärare eller elever. För att nå längre i måluppfyllelse och arbetslust i varje klassrum måste den egendrivna kompetensutvecklingen sättas i centrum.

Lön. 65 000 lärare beräknar SCB saknas år 2025. För att locka fler till yrket handlar det om att fler ungdomar ska se läraryrket som ett attraktivt och välbetalt yrke efter avslutade studier. Lönegapet till yrken med jämförbar utbildningslängd måste minska. För att stimulera utveckling ska det redan idag vara möjligt för varje lärare att påverka sin lön.

Genom dialog har vi fått Sundsvalls politiker att förstå vikten av att satsa på lärares löner. Efter rejäla satsningar 2010–2012 nådde de flesta lärargrupper upp till medel i riket från en mycket lägre nivå. Fjolåret gav 2,9 procent då kommunens budget inte medgav mer enligt de då styrande politikerna. I år är lärarna prioriterade utifrån löften från den nya politiska majoriteten varför stora förväntningar finns på det sifferlösa avtalet. Sundsvalls kommun får inte halka efter igen i löneligan om vi vill rekrytera de bästa till våra barn och ungdomar.

Inför årets lönerevision råder dock ännu oklarheter kring lönekriterier, bedömning av prestation och vilken reell ambitionsnivå kommunen har för prioritering av lärares löner.

Uppmaning. För att Sundsvalls kommuns skolor ska nå högre beträffande elevernas måluppfyllelse och kvalitet måste kommunen och dess samtliga representanter i barn- och utbildningsförvaltningen i resolut handling agera för att:

• Dialogen på gräsrotsnivå mellan lärare och skolledare som den planlagts enligt ”lilla skyddskommitténs” arbete utvecklas och fördjupas.

• Arbetet med förskolans arbetsmiljö tar fart.

• Hälsoperspektivet beaktas i alla verksamhetsfrågor för både lärare och skolledare.

• Det inom arbetstiden finns tillräckligt utrymme för lärares didaktiska analys av de aktuella elevgrupperna så att val av pedagogisk metod blir relevant.

• Varje lärare kan påverka sin lön utifrån väl kända kriterier.

• Årets lönerevision i Sundsvall på ett tydligt sätt bidrar till att höja lärares löner i ett nationellt perspektiv.

På så sätt kan Sundsvalls kommun också bidra till att göra läraryrket till ett attraktivt framtidsyrke. Fortsätt lyssna till lärarna.

Ingrid Larsson

Ordförande i Lärarförbundets avdelning i Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons