Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogspolitisk rättsröta råder

/
  • I skogsbrukets flisterminaler hamnar den biologiska mångfaldens boträd, här massakreras den naturhänsyn, som enligt milöcertifieringens regler, skulle ha sparats i skogen, menar skribenten.

Annons

LRF:s representant Gunnar Lindén påstår (ST 7 januari) att "förutsättningarna blir allt bättre för skogens biologiska mångfald" Detta är fel, och det vet LRF. Statens naturvårdsverk visar att regeringens/riksdagens uppsatta miljömål "Levande Skogar" inte kommer att uppnås 2020, alltså om fem år.

Låt oss därför närmare granska hur den svenska modellen för skogspolitiken fungerar i praktisk verklighet.

Många tror att lagbrott leder till åtal, och fällande dom. Men det finns ett undantag där upprepande brott mot gällande lagar nästan aldrig leder till några straffpåföljder för den skyldige. Och det är inom svenskt skogsbruk.

Vi lyfter några belysande fall ur högen:

# Sveaskog polisanmäldes 2009 för brott mot Miljöbalken och Skogsvårdslagen efter att ha förorsakat extrema körskador vid Örnmossen, Örebro län. Åklagaren lägger ned anmälan, trots uppenbara lagbrott.

# Mellanskog avverkade 2009 i skyddat naturreservat i Västerdalarna. Länsstyrelsen åtalsanmälde Mellanskog för brott mot Miljöbalken. Efter två år avskrivs fallet, preskriberat.

# Stora Enso, avverkar kungsörnsbo i Mora. Klart brott mot EU:s Habitatdirektiv men ansvariga myndigheter reagerade ej.

# Sveaskog avverkade 2010 inom skyddat naturreservat vid Kårberget. Gävleborgs län. Länsstyrelsen polisanmälde Sveaskog för brott mot 29 kap. miljöbalken. Åklagaren anger: "Många arter är knutna till gamla/ grova träd och speciellt lövträd är värdar för en hotad flora/ fauna. Avverkningen innebär att de träd som borde ha blivit viktiga naturvärdesträd till rik biologisk mångfald nu försvunnit". Gävle tingsrätt fäller Sveaskog 28 januari 2014 till företagsbot på 125 000 kr.

# Bergvik Skog polisanmäls av länsstyrelsen Örebro 2012 för avverkning inom naturreservat, brott mot miljöbalken samt stöld av virke (12 kap. brottsbalken). Naturreservatet med rödlistade arter har skadats anger länsstyrelsen. 20 februari 2014 meddelar åklagaren: Förundersökningen läggs ner.

# Billerud-Korsnäs avverkade i naturreservat Murstensdalen, Örebro län 2012. Länsstyrelsen anmäler till åklagaren enligt 26 kap. miljöbalken. Enligt länsstyrelsen skulle reservatet ge möjlighet till skydd/spridning av arter som hotas av skogsbruk. Reservatets gränser var tydligt markerade med vita ringar. Bolagets miljöchef Caroline Rothpfeffer säger, vita ringarna var översnöade. Brottet är solklart, polis/åklagare utreder.

Man struntar i att följa ingångna regler, och man gör det i trygg förvissning om att inga straffsanktioner utdöms. Vardagsbrotten ökar. Bevisen ser vi bland annat i timmervältorna, där ligger fåglarnas boträd, aspar, grov död ved. Unika träd som aldrig mera kommer tillbaka.

Enligt FSC:s regler skulle de ha sparats som evighetsträd. I stället massakreras levande boträd till biobränsle. I flisterminalerna ligger den biologiska utarmningens kyrkogård! fullt med presumtiva boträd. Där ligger den slaktade naturhänsynen som skulle ha sparats i skogen, iscensatt av Centern/LRF

Skogsstyrelsen redovisar 2013 att skogsbolagen förstör forn/kulturlämningar på 44 procent skadats i hela landet. Riksantikvarie Lars Amréus larmar i SvD den 13 oktober 2013 bland annat att "Skövlingen i skogen hotar kulturhistoriska värden". "Vi är den sista generationen som får uppleva brukad skog som ser ut som natur. Hyggena har snart omvandlat de sista bondeskogarna till ett industrins verkstadsgolv."

Göran Rönning

Samhällsdebattör som i fyra decennier sett skogsbrukets skövlingar accelerera

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons