Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste skapa trygga skolor för barnen

/

Annons

Sommarlovet är slut och drygt en miljon elever ska nu återvända till skolan. Skolmiljön ska vara trygg och fri från diskriminering och trakasserier, men som diskrimineringsombudsman vet jag att verkligheten för många är en annan. I och med att vi har skolplikt tvingas dessutom många elever varje dag tillbaka till en miljö med risk för fortsatta kränkningar.

I dagarna meddelar tingsrätten i Värmland en dom som rör sexuella trakasserier mellan två elever. DO har valt att ta det ärendet till domstol eftersom skolan enligt DO inte har gjort tillräckligt för att utreda händelserna och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

Diskrimineringslagen ger skolan skyldighet att säkerställa att ingen elev utsätts för diskriminering och trakasserier. Det betyder att när en skola får kännedom om att en elev kan vara utsatt måste personalen agera skyndsamt. Skolan ska utreda och vidta åtgärder för att få varaktigt stopp på trakasserierna. Men i anmälningar som DO utrett kan vi konstatera att skolan återkommande brister i dessa skyldigheter. Det kan handla om att skolan i samband med sin utredning inte har samlat in tillräckligt med information för att kunna bedöma och analysera situationen. Det kan också handla om bristande uppföljning som har gjort att trakasserierna har kunnat fortsätta. Ärendet i Värmlands tingsrätt är bara ett av flera ärenden som DO just nu driver där vi anser att skolorna har brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Diskriminering och trakasserier är inte enbart ett problem för de direkt drabbade eleverna utan en fråga för hela skolan att arbeta med. Det är viktigt att skolan bedriver ett effektivt likabehandlingsarbete för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder samt att skolan har ett arbete för att förebygga trakasserier.

Som diskrimineringsombudsman vet jag att det många gånger saknas kunskaper om hur ett främjande och förebyggande arbete kan bedrivas i skolan. Det är skolornas huvudmän som har det övergripande ansvaret för arbetet. Jag vill därför uppmana huvudmännen att ta sitt ansvar och stödja skolorna genom att tillhandahålla nödvändiga resurser, erbjuda adekvat kompetensutveckling och uppföljning av skolornas arbete. Från DO:s sida bistår vi med kunskap bland annat genom att ta fram lärande exempel för att bidra till att stärka huvudmän, skolchefer och skolpersonal i sitt ansvar att bedriva ett arbete mot trakasserier.

I år fyller FN:s Barnkonvention 25 år och det har gått åtta år sedan skolan genom nationell lagstiftning fick i uppdrag att aktivt arbeta mot diskriminering och trakasserier. Nu måste vi med gemensamma krafter skapa en trygg skola fri från diskriminering och trakasserier.

Agneta Broberg

diskrimineringsombudsman

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons