Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraften blir allt viktigare

Annons

Vattenfall har arbetat med forskning och utveckling av vindkraft sedan början på åttiotalet och bedrivit kommersiell vindkraftsverksamhet sedan mitten av 2000-talet. Vi har under de senaste tio åren byggt vindkraftparker på land och till havs och skaffat oss mycket kunskap och erfarenhet av utveckling och drift av vindkraftproduktion samt dess påverkan på omgivningen. Den erfarenheten tar vi med oss när vi nu projekterar och bygger våra nya vindkraftparker. I dagsläget bygger vi tre vindkraftparker; Juktan i Västerbotten, Högabjär-Kärsås i Falkenberg och Höge Väg i Kristianstad. Därtill undersöker vi möjligheten att bygga vindkraft på ytterligare ett tiotal platser, bland annat Bruzaholm i Eksjö kommun.

När Vattenfall undersöker möjligheterna till vindkraft i ett område genomförs alltid omfattande inventeringar för att få bättre kunskap om vilken påverkan en vindkraftsetablering får på omgivningen. Vi undersöker bland annat vilken typ av flora och fauna som finns inom och i direkt anslutning till området. Från tidigare erfarenheter har vi en tydlig uppfattning om hur vi ska ta hänsyn till särskilt känsliga arter. Förutom att ha fokus på ljudfrågan har det i Bruzaholm också framkommit att vi ska ta särskild hänsyn till den rödlistade fladdermusarten barbastell i planeringen.

Ljudet från vindkraftverken varierar mellan olika platser och vid olika tidpunkter. Avstånd, terräng, vegetation, väder och vind samt andra ljud i omgivningen är exempel på faktorer som påverkar hur ljudet uppfattas. Även om ljudstyrkan och andra förutsättningar är identiska upplever olika personer ljud på olika sätt. Vissa anser att ljudet från snurrande rotorblad är synnerligen störande, andra menar att ljudet är försumbart. Faktum är att båda uppfattningarna är korrekta; en ljudupplevelse är subjektiv och upplevs olika från person till person.

Vattenfall arbetar med och deltar i forskning kring vindkraft (bland annat ljudfrågan), både internationellt, nationellt och genom en egen forskningsavdelning. Lärdomar därifrån kan vi använda i våra vindkraftprojekt för att hitta en rimlig balans mellan påverkan på omgivningen och vindkraftsproduktion. Vi gör alltid noggranna undersökningar hur ljudutbredningen blir i varje projekt. Detta för att säkerställa att de ljudvillkor som fastställs i miljötillståndet följs vid permanent- och fritidshus. Samtidigt som vi vill ta till vara på vindens krafter så gott som möjligt, strävar vi efter att bygga vindkraftparker med rimlig påverkan på omgivningen och en god acceptans från närboende.

Vattenfall kommer de närmaste åren att intensifiera utbyggnaden av vindkraft, både i Sverige och i övriga länder där vi bedriver verksamhet. För att Sverige ska klara sina uppsatta klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2020 (räknat från 2009 års nivå) och ställa om till ett energisystem där merparten av elproduktionen kommer från förnybara energikällor, krävs att vindkraften expanderar. Vattenfall, som statligt bolag, har regeringens uppdrag att vara ledande i en sådan utveckling.Vindkraft är idag den billigaste formen av elproduktion som realistiskt kan byggas ut. Att bygga mer vattenkraft är inte möjligt av politiska och miljömässiga skäl, och solenergi är ännu i sin linda men har potential för att kommersialiseras i större skala i framtiden. Vindkraftens utveckling i Sverige bör ske på sådana platser där det blåser tillräckligt mycket och där påverkan på miljö och omgivning är acceptabel i förhållande till den nytta som vindkraften genererar. Vår bedömning är att Bruzaholm är ett sådant område.

Erik Grönlund

Chef för Vattenfalls vindkraftsutveckling i Sverige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons