Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppet brev till SCA: Framtiden ligger inte i att rasera kulturarv

/

Nils Johan Tjärnlund och Svante Helmbaek Tirén skriver ett öppet brev till SCA:s koncernledning och styrelse angående Petersvik.

Annons

Stoppa förstörelsen av Petersvik i Sundsvall!

Många tusentals människor över hela Sverige följer med förtvivlan och vrede hygien- och skogsbolaget SCA:s planer på att utradera den synnerligen värdefulla kulturmiljön Petersvik i Sundsvall. Nära 7 000 människor följer i skrivande stund Facebook-sidan Rädda Petersvik undan rivning och nära 6 000 personer har skrivit på en namnlista.

Insändare och ledarartiklar till kamp mot utplåningen har skrivits i Svenska Dagbladet, Expressen, Sundsvalls Tidning, Dagbladet, Sundsvalls Nyheter, Västerviks Tidningen, Gefle Dagblad, Axess, Byggnadskultur, Gård & Torp med flera, och inslag har gjorts i Sveriges Radio och Sveriges Television.

Vi ser med oro på att SCA:s goda namn och rykte förknippas med utplåningen av kulturmiljön Petersvik med ett 10-tal kulturhistoriskt värdefulla byggnader, varav majoriteten från 1880- och 1890-talen. Det gäller Villa Solbacken, Villa Hållnäs,Villa Thurebo, Villa Granli, Villa Viken, Villa Kaptensudden, Tornvillan, Trädgårdsmästarebostaden och Villa Grankulla med tillhörande flygelbyggnader, kullstugor och kallbadhus.

Det är dessutom den största expropriationen av kulturhus i modern tid, där enskilda ägare tvingas gå från gård och grund och där den privata äganderätten körs över. Sammanlagt nära 40 hushåll drabbas av inlösen i Petersvik på grund av SCA:s projektering, och den exproprierade marken kommer i ett senare skede att övergå i SCA:s ägo.

På Er hemsida skriver Ni att SCA för sjätte året i rad har utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere. Ni skriver om Er Sustainability Effect:

"SCA:s verksamhet skapar värde för människor och naturvärden som gynnar våra kunder och konsumenter, medarbetare och aktieägare, liksom den omgivande miljön och de samhällen vi tjänar."

Bakom dessa vackra formuleringar döljer sig alltså en fullständig utplåning av kulturmiljön vid havet i Petersvik med dess villor från träpatronepoken. Korstaberget ska sprängas i luften, stränderna asfalteras, sekelgamla lindar, ekar och almar jämnas med marken.

Utplåningen av Petersvik innebär inte bara förlusten av en synnerligen värdefull kulturmiljö, utan även en enorm påverkan på miljön. I den fördjupade detaljplanen för Logistikparken kan man läsa:

" Större delen av de befintliga natur- och strandområdena kommer att ianspråktas av verksamheter (hamn, kombiterminal med mera). Stor del av planområdet hårdgörs och STÄNGSLAS vilket leder till att DJUR och VÄXTER TRÄNGS UNDAN. De naturområden som blir kvar blir svåra att nå och/eller påverkas av BULLER, LJUS och RÖRELSE. De fysiska intrångseffekterna och BARRIÄREFFEKTERNA (möjligheten djur- och växter att röra sig fritt/spridas över sammanhängande områden) blir därmed betydande. Den NATURLIGA STRANDLINJEN i planområdets södra delar FÖRSVINNER DELVIS och den mindre del som finns kvar (Kaptensudden) blir avsnörd från övriga naturområden genom anläggandet av transportkorridoren/ kombiterminalen. Detta FÖRSÄMRAR MÖJLIGHETERNA för vilt och smådjur att röra sig fritt till detta område. Förändringarna innebär bland annat att VARIATIONSRIKEDOMEN av naturtyper, mikroklimat och biotoper FÖRSÄMRAS eller FÖRSVINNER HELT då den kvarvarande skogen är mer homogen. ÖKNINGEN AV TRAFIK till och från planområdet kan också innebära hinder för djurs och växters spridningsmöjligheter."

Vidare står det:

"Planförslaget innebär en KRAFTIG UTÖKNING av INDUSTRI- OCH TRANSPORTVERKSAMHET i området vilket bildar en KRAFTIG BARRIÄR MOT VATTNET. BOENDET och IDROTTSVERKSAMHETEN i Petersvik/Granli måste AVVECKLAS HELT och vissa uppskattade REKREATIONSMILJÖER FÖRSVINNER då stora naturområden tas i anspråk av verksamheten. De naturområden, som sparas i detaljplanen som "natur/skydd" påverkas av BULLER, ljus och rörelse. Tillgänglighet till dessa naturområden kommer att vara BEGRÄNSADE i och med krav på skyddsavstånd från verksamheterna. De FYSISKA INTRÅNGSEFFEKTERNA och barriäreffekterna i NÄRMILJÖN blir STORA. Möjlighet till TÄTORTSNÄRA REKREATION MINSKAR vilket leder till en FÖRSÄMRING för framför allt de NÄRBOENDE. Särskilt bostadsområdet GRANBACKEN BERÖRS, som idag har mycket nära till strandmiljön. Barriäreffekterna är oundvikliga för att skydda allmänheten från aktuella verksamheter."

All denna förödelse baseras på Ert företags kalkyler om en utökning av produktionskapaciteten vid Ortvikens pappersbruk med 300 procent till år 2025 och utbyggnad av två pappersmaskiner.

Vi finner det orimligt och osannolikt att SCA kommer att bygga ut produktionskapaciteten av tidningspapper i dessa tider av vikande papperskonsumtion. Vi finner det än orimligare att på så lös grund rasera en kulturmiljö från 1800-talet och tvångsinlösa privat egendom, som aldrig kan fås tillbaka. Vi finner det illavarslande för såväl SCA:s koncernledning som styrelse att bli förknippade med ett av de värsta kulturmorden i Sverige i modern tid och man kan med fog undra hur framtiden i så fall kommer att teckna eftermälet.

Redan idag kan man reflektera över hur SCA:s kunder och aktieägare kommer att reagera. Omvärlden ser med oro på hur SCA blir förknippat med förstörelsen av både kulturarv och naturmiljö. Det som håller på att ske i Petersvik hör till den sorts oetiska övergrepp som vi vanligen förknippar med tredje världen och som SCA också tar avstånd från på sin hemsida.

Många tusentals personer i Sverige sätter redan SCA i samband med hotet mot Petersvik. Vi önskar därför att SCA:s styrelse skall besinna sig och tänka på företagets goda namn och rykte. Stoppa förstörelsen av Petersvik och utred de möjligheter till förbättrad logistik som redan finns i Tunadalshamnen och i närliggande Torsbodaterminalen i Timrå.

Framtiden ligger inte i att rasera kulturarv och naturområden, utan snarare i att finna en långsiktigt hållbar utveckling i enlighet med de värderingar som SCA säger sig stå bakom på sin hemsida.

Detta brev kommer även att sändas ut som en rundskrivelse till representanter för massmedia och politik och till allmänheten via Facebook-sidan Rädda Petersvik undan rivning.

För Rädda Petersvik undan rivning

Nils Johan Tjärnlund

Svante Helmbaek Tirén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons