Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så tycker partierna i Sundsvall

ST ger dig snabbguiden om vad partierna i Sundsvall tycker i de hetaste valfrågorna.

Skola

(S) Mer tid med sin lärare. Mindre klasser. Minskad administration. Gratis läxhjälp i skolan. Ökad elevvård. Fler specialpedagoger. Mer studie- och yrkesvägledning. Nattöppen förskola efter behov.

(V) Skolor ska inte drivas av vinstintresse utan utjämna ojämställdheter som finns i samhället. Vi vill införa läxläsning på skoltid. Förskolepersonalen är viktig. Vi föreslår rätt till 30 timmar förskola för alla barn.

(MP) Mer stödpersonal (skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger, o.s.v.) nära barnen, så lärarna hinner vara lärare och barnen ändå blir sedda. Skolfrukost i grundskolan. 

(M) Fler lågstadielärare. Mera makt till rektorerna. Resurser till skolor med lägre måluppfyllelse. Ordning och reda i klassrummen. Räkna-, skriva- & läsgaranti på lågstadiet. Central rättning av nationella prov.

(FP) Vi vill göra ett rejält lågstadielyft, med fler lärare och mindre klasser. Elevhälsan ska stärkas, och lärarna ska undervisa i stället för att administrera. Vårt mål är att ha Sveriges bästa skolor.

(C) Centern vill satsa på lärarna, höja lärarstatusen, öka lönen, ge lärarna mer tid att fokusera på lektionerna. Bra lärare ger bra betyg åt eleverna.

(KD) Sundsvall ska ha en mångfald av skolor eftersom barn är olika. Alla skolor ska ha en miljö där barn ges samma förutsättningar, skolan ska tillhandahålla frukt vid fruktstunder. Det behövs mer idrott.

(SD) Vi vill få in fler vuxna i skolan, införa en nolltolerans mot lärarlösa lektioner, stoppa alla skolnedläggningar, stärka lärarstatusen samt sparka rektorer som inte agerar kraftfullt mot mobbning.

Kollektivtrafik

(S) Tätare turer till landsbygden med början i Matfors och Stöde. 100 kronorskort för ungdomar och pensionärer. Sänkt nattaxa. Pendlarparkeringar och väderskyddade cykelställ. Järnvägsstation i Njurunda.

(V) Vi utökar viss kompletteringstrafik, underlättar genom att bygga pendlarparkeringar och gör det möjligt att ta med cykeln på buss och tåg. I ytterområdena kan aktiv samåkning vara ett bra alternativ.

(MP) Billigare månadskort för fler. Pendlarparkeringar. Bussfiler för snabbare resor. Anropsstyrd trafik eller bilpooler på landsbygden. Pendeltåg från Njurunda och Matfors.

(M) Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. 100-lappen för pensionärer ska vara kvar. 100-lappen för ungdomar ska införas. Pendlarparkeringar i bl.a. Njurunda, Kvissleby, Matfors.

(FP) Bygg dubbelspår för järnvägen, förenkla resandet genom ett enklare och mer lättförståeligt biljettsystem, inför 100-lappen för ungdomar. Vi vill också skapa flexibla busshållplatser för ökad trygghet!

(C) Centern vill ha kollektivtrafik i hela kommunen, rimliga busstider ska gälla även på landsbygden. Vi har infört Seniorkortet för pensionärer och vill nu införa ett billigt busskort för ungdomar.

(KD) Barn- och ungdomar ska prioriteras, vi vill se 100-kronorskort för ungdomar. Det finns behov att säkra att kollektivtrafiken, inte minst i landsbygd, möjliggör för elever att ta sig till och från skolan.

(SD) Vi vill införa ett månadskort över hela kommunen för vuxna för max 500 kr/månad, öka turerna till glesbygden samt införa ett 100-kort för ungdomar.

Äldreomsorg

(S) Fler platser på äldreboende. Mer personal i vård och omsorg. Rätt att välja mat och hur hemtjänsttimmarna ska användas. Satsningar på rehabilitering. Höga kvalitetskrav på alla utförare av hemtjänst.

(V) Vi vill avskaffa LOV, höja grundbemanningen, förbättra arbetsmiljön och satsa på självstyrande grupper. På så sätt höjer vi kvaliteten för de äldre och minskar stressen hos personalen.

(MP) Bättre kontinuitet, mindre antal timvikarier, nischade äldreboenden (språk, kultur, husdjur) och regelbunden utomhus-/naturvistelse. Samverkan med föreningar.

(M) Fortsatt utbyggnad av Trygghetsboenden. Färdigställ de 165 nya äldreboendeplatserna som är påbörjade. Inför valfrihet och mångfald i alla vård- och omsorgsverksamheter. Fler boenden med egenlagad mat.

(FP) Bygg fler äldreboenden och ge stöd för fler trygghetsboenden på fler platser. Äldre ska ha valfrihet, därför vill vi arbeta för mångfald. Ge stöd till anhörigvårdarna, som gör ovärderliga insatser.

(C) Centern vill bygga fler äldreboendeplatser, i hela kommunen. Förebyggande arbete är viktigt för de äldres hälsa, och därför vill vi bygga Aktivitetsparker för äldre i anslutning till våra äldreboenden.

(KD) Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Alla över 85 år ska ha rätt till plats i särskilt boende. Bra tillgång på trygghetsboenden minskar behovet av särskilda boenden.

(SD) Vi vill ha fler händer i vården, vi vill avskaffa delade turer för alla som själva vill, inrätta en äldre- och handikappombudsman och bygga fler äldreboenden. De äldre är värda att satsa på!

Arbete

(S) Kunskapslyft, bl.a. vuxenutbildning och yrkeshögskola. Mer personal i välfärden. Fler sommarjobb. Lokalt innovationsråd. Bra förutsättningar för företag. Ersätta försörjningsstöd med jobb & utbildning.

(V) Vi vill stötta småföretagarna. Bl.a. genom förändrade rutiner vid upphandlingar. Vi föreslår också kommunalt stödsparande. KomIJobb har varit framgångsrikt, vi vill utöka satsningen till fler grupper.

(MP) Stötta små/lokala företag genom mindre upphandlingar och specifika krav. Fler jobb genom satsningar inom skola och miljö (t.ex. biogas/miljöteknik). Kultur- och ekoturism.

(M) Kommunala upphandlingar ska inriktas på köp från lokala företag. Stärk företagsklimatet genom snabb, enkel och stödjande service. Släpp in företag i kommunal service. Stärk besöksnäringen med en Mötesbyrå.

(FP) Fortsätt stärka näringslivsklimatet genom vässade servicegarantier, snabbare handläggning och aktivt stöd. Gör upphandlingar så lokala företag kan lägga anbud. Fler yrkes- och lärlingsutbildningar!

(C) Vi vill underlätta för små företag att växa, de står för 4 av 5 nya jobb. Genom snabbare kommunal service, förbättrad och enklare kommunal upphandling så kan lokala företag få möjligheten att växa.

(KD) Fler vägar in på arbetsmarknaden. Utöka KomiJobb-satsningen. Sänk sjuklönekostnaderna och behåll den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Förbättra näringslivsklimatet och samverka med näringslivet.

(SD) Vi vill bland annat avskaffa löneavgiften för de nio först anställda, avskaffa löneansvaret för småföretagen samt satsa på lärlingsanställningar så att fler får den nödvändiga arbetserfarenheten.

Droger

(S) Akutteam för att tidigt stoppa missbruk. Förebyggande arbete, t.ex. fler lärare i skolan, satsa på ungdomsgårdar och möjliggöra en aktiv fritid, satsa på fler i jobb.

(V) Vi satsar på förebyggande arbete; fältassistenter och fler socialhandläggare ökar möjligheten till tidiga insatser. Bostad först är en viktig princip. Beroendemottagningen måste komma igång igen.

(MP) Tidigt fånga upp dem som mår dåligt (insatser i skola, samverkan med socialtjänst/landsting/anhöriga/föreningar). Erbjuda drogfria arrangemang av god klass. 

(M) Återinföra fältassistenter. Öppna beroendeenheten på Sundvalls sjukhus för nyintag. Förbättra samverkan mellan skola, sociala, polis och ideella organisationer. Skapa fler platser för drogavvänjning.

(FP) Skapa fler drogfria miljöer genom att bibehålla och senare utöka nivån på idrotts- och fritidsarbetet för unga. Satsa mer på drogförebyggande arbete, t.ex. fler fältassistenter på stan. 

(C) Vi vill ha åtgärder för att tidigt upptäcka och fånga upp ungdomar som är på glid. Bland annat föreslår vi satsningar på fältarbetare och en social investeringsfond för att långsiktigt jobba förebyggande.

(KD) Allt fler unga far illa på grund av droger, även anhöriga har en mycket svår situation. Att tidigt se barnen och stötta familjer är viktigt arbete. Socionomkompetens ska finnas vid fritidsgårdar.

(SD) Vi vill ge skolan och föräldrar kunskaper i att tidigt finna tecken på drogmissbruk, men också ge polisen mer resurser, kameraövervaka navet och införa föreningsbidrag riktade mot brottsprevention.